Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU.

Utworzono dnia 19.06.2024

I Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz
II Określenie stanowiska urzędniczego

Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko Specjalisty ds. realizacji programów i projektów w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie  40 godzin  tygodniowo

III. Określenie wymagań na stanowisku:

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie:
   -wyższe lub  średnie
 3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie;
 6. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Doświadczenie zawodowe:

Preferowane: doświadczenie zawodowe,

 1. doświadczenie związane z pracą przy realizacji projektów, programów,
 2. doświadczenie w pracy z seniorami, osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi.

 

Dodatkowe umiejętności:

 1. wysoki poziom umiejętności społecznych,
 2. umiejętność organizowania pracy własnej poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi,
 3. umiejętność obsługi komputera, programów Office, Excel, internetu,
 4. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 5. umiejętność budowania dobrych relacji z klientami oraz podmiotami zewnętrznymi,
 6. umiejętność budowania dobrych relacji wewnątrz Ośrodka,
 7. wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 8. wysoki poziom zaangażowania,
 9. wysokie poczucie odpowiedzialności,
 10. samodzielność, elastyczność, kreatywność  i nastawienie na innowacje w wykonywaniu zadań,
 11. otwartość na nowe rozwiązania,
 12. odporność na stres,
 13. umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych.
   

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań związanych z realizowanymi  przez Ośrodek Pomocy Społecznej  programami w tym:  „Opieka Wytchnieniowa”, „ Asystent osobisty osoby z Niepełnosprawności”,  „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz innych krajowych oraz projektów zagranicznych.
 2. Opracowywanie koncepcji projektów/programów we współpracy z dyrektorem, kierownikiem sekcji bądź wyznaczonymi pracownikami.
 3. Bieżący monitoring programów i projektów w celu pozyskiwania dodatkowych możliwości finansowych, zapoznawanie się z wytycznymi, i ich przedstawianie.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
 5. Zadania związane z opracowaniem dokumentacji rekrutacyjnej w realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej programach i projektach unijnych we współpracy z dyrektorem, kierownikiem sekcji bądź wyznaczonymi pracownikami.
 6. Udzielanie informacji w zakresie realizowanych programów i projektów.
 7. Opracowywanie sprawozdawczości z programów rządowych i projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.
 8. Promowanie programów i projektów m.in.  poprzez przygotowanie i umieszczanie bieżących informacji na stronach internetowych, tablicach informacyjnych i współpracę z prasą lokalną, w zakresie realizowanych działań.
 9. Realizacja zadań związanych z wolontariatem.
 10. Współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia mieszkańców.
 11. Współpraca w realizacji zadań dotyczących zamówień publicznych.
 12. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt.
 13. Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.
 14. Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
 15. Przygotowanie informacji, wezwań, zawiadomień, zaświadczeń i pism z zakresu prowadzonych programów i projektów.
 16. Prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z obsługą systemu ePUAP, CAS, obiegiem elektronicznym korespondencji, wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji w ramach zadań sekcji.
 17. Podejmowanie odpowiednich działań zapewniających osiągnięcie założonych wyników.
 18. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności pracownika z sekcji.
 19. Wykonywanie innych wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez Dyrektora lub Kierowników Sekcji oraz stała współpraca ze współpracownikami.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek- piątek 7:00 do 15:00
 3. miejsce pracy :  Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13 b
 4. wymiar czasu pracy to 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 5. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika,
 6. charakter stanowiska pracy: praca biurowa, stanowisko związane z pracą przy komputerze, a także pracą w terenie,
 7. wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi

VII. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 3. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie lub opinia na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w pkt III ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2,
 4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
 5. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia,
 7. opinie, referencje, jeśli kandydat takie posiada,
 1. w przypadku wskazania kwalifikacji innych niż określone w wymaganiach niezbędnych - inne dokumenty (w tym np. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, opinie) dokumentujące posiadane umiejętności, kwalifikacje,
 1. Dokument potwierdzający znajomość jęz. Polskiego- dotyczy obcokrajowców,
 1. Kopia dokumentów potwierdzająca niepełnosprawność- dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ustawy o pracownikach samorządowych, ( t.j Dz.U z 2022 r., poz. 530)

 

UWAGA:

Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko ds. realizacji programów i projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.


Prosimy nie załączać dokumentów zawierających dane osobowe wykraczające poza określone w niniejszym Ogłoszeniu.

VIII Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych zostaną poinformowani pisemnie ze wskazaniem przyczyny odrzucenia kandydatury.

IX Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

X. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do dnia 01.07.2024r. do godz. 14.00

Oferty należy składać w OPS w Międzyrzeczu w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłać pocztą do dnia 01.07.20234. r. włącznie (liczy się data wpływu do Ośrodka). Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs stanowisko ds. realizacji programów i projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu” oraz podać imię i nazwisko.
Adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej 66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 13 B

Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Dyrektora OPS w Międzyrzeczu Komisję w dwóch etapach:

 1. etap I – ocena spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wyłonienie kandydatów do II etapu naboru,
 2. etap II – rozmowa kwalifikacyjna w celu oceny stopnia spełniania wymagań dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wyłonienie kandydata w najwyższym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (etapu II), ponadto termin ten zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy , Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 08.07.2024r. w punkcie Obsługi Klienta OPS w Międzyrzeczu. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w Międzyrzeczu tj. na stronie

 

VII. Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w załączonych dokumentach przez kandydata
 • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz Gminy Międzyrzecz.

ZAŁĄCZNIKI:

dokumenty do konkursu

Utworzono dnia 19.06.2024, 23:25

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 111

W poprzednim tygodniu: 334

W tym miesiącu: 1252

W poprzednim miesiącu: 1760

Wszystkich: 138803