Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Utworzono dnia 27.05.2024

Międzyrzecz, 27 maja 2024 r.

DYREKTOR  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU
ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY


Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu,
ul. Wojska Polskiego 13B, 66-300 Międzyrzecz

Stanowisko: Asystent rodziny.

Wymiar zatrudnienia: pół etatu.

 

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiada wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi  i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
 2. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 3. posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 4. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 7. umiejętność współpracy w zespole,
 8. odporność na sytuacje stresowe,
 9. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 10. posiadanie własnego samochodu i prawa jazdy kat. B.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzin i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 8. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej,
 11. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 12. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 13. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 20 godz. tygodniowo.
 2. Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 4. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
 5. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania, również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.
 6. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.
 7. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu),
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania aktualnie w stosunku pracy, dodatkowo - oświadczenie o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i pracodawcy (druk dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu),
 6. podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
  - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
  - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania rekrutacyjnego
  - danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu),
 7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)
 8. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 9. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego  pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 czerwca 2024 r., do godziny 15:00, na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 13B,
66-300 Międzyrzecz

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, w zakładce Ogłoszenia o naborze.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Sekcji Pomocy społecznej i pracy socjalnej Pani Marta Fertała, w godzinach 8:00 – 14:00, od poniedziałku do piątku, nr telefonu 095-742-78-25 lub 531-076-812.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu

Agnieszka Czaczkowska

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 111

W poprzednim tygodniu: 334

W tym miesiącu: 1252

W poprzednim miesiącu: 1760

Wszystkich: 138803