Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

POMOC SPOŁECZNA
PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

Usługi opiekuńcze

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności. Wymiar i zakres usług Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby tego potrzebującej.
Usługi opiekuńcze realizowane przez OPS w Międzyrzeczu wykonywane są przez opiekunki zatrudnione przez tut. Ośrodek.
Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała NR 23/210/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016. Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług zależy od dochodu osoby ubiegającej się o taką formę pomocy.

 

Pomoc instytucjonalna - domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu - w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

- przy czym osoby i gminy określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia
opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą:

1.mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2.małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z dyrektorem ośrodka pomocy społecznej
3.inne osoby nie wymienione wyżej;


W przypadku niewywiązania się osób, o których mowa wyżej z obowiązku opłat za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na tel cel wydatków.


 

Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży

Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego. Noclegownia na terenie gminy Międzyrzecz przeznaczona jest dla osób bezdomnych z gminy Międzyrzecz. Noclegownia mieści się na terenie miasta ul. Plac Powstańców Wlkp 1, 66-300 Międzyrzecz.

Udzielenie schronienia następuj również poprzez wsparcie w postaci przydzielenia mieszkania chronionego, a także poprzez współpracę z innymi Ośrodkami, instytucjami świadczącymi tego rodzaju pomoc. np. ośrodkami interwencji kryzysowe, schroniska itp

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych potrzeb dostosowanych do pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole i przedszkolu, a także osobom dorosłym. Może być realizowana również w formie zakupu posiłków bądź przyznania na powyższy cel świadczenia pieniężnego w sytuacjach, gdy posiłku ośrodek pomocy społecznej nie jest w stanie dostarczyć.


Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu osobom bezdomnym, samotnym zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U z 2021 poz. 1285 ze zm.) - ośrodek pomocy społecznej zgłasza do ubezpieczenia i opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za następujące osoby:

1.pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej;
2.bezdomne, objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;
3.objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest niepodleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Decyzja daje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, co niezwłocznie powinien zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby inne niż ubezpieczeni, które:

*posiadają obywatelstwo polskie,
*posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,
*spełniają kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej .

 

Praca socjalna

Ma na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W/w cel uzyskuje się poprzez:

  • Organizowanie wsparcia środowiskowego,

  • Udzielanie porad i konsultacji specjalistycznych: prawnych, psychologicznych oraz w zakresie uzależnień i przemocy domowej,

  • Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania istotnych potrzeb życiowych rodzin objętych pomocą,

  • Udzielanie informacji, doradztwo socjalne,

  • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

  • Współpracę z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej i uzyskania zatrudnienia itp.


 

Poradnictwo specjalistyczne

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu osoby i rodziny uzależnione/współuzależnione mogą skorzystać z poradnictwa terapeutycznego. Terminy spotkań ustalają pracownicy socjalni z zespołu pracy socjalnej. Pracownicy socjalni kierują osoby i rodziny, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód do innych placówek, instytucji świadczących bezpłatne porady w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne.

 

Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki