Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

POMOC SPOŁECZNA
PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 1. Długotrwałą chorobę

 2. Niepełnosprawność

 3. Bezrobocie

 4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (od 1 stycznia 2022r. nie więcej niż 776 zł)

 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny ( od 1 stycznia 2022r. nie więcej niż 600 zł na osobę).

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny - 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.

 2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Definicje:  

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: od 1 stycznia 2022r. Wynosi 776

 • Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie

 • Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

 • Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


 

 

Zasiłek celowy

Przysługuje w szczególności na:

- pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.
Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (od 1 stycznia 2022r. nie więcej niż 776 zł)

 2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę)

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
  - specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

 4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne

 5. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej


Jaka wysokość: wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Definicje:

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: od 1 stycznia 2022r. wynosi 776

 • kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie

 • osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

 • rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

 • osoba bezdomna: osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania


 

Zasiłek stały

Komu przysługuje:

 1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (od dnia 1 stycznia 2022r.- 776 zł).

 2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (od dnia 1 stycznia 2022r.- 600 zł na osobę w rodzinie).

Jaka wysokość:

 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 719 zł miesięcznie od dnia 1 stycznia 2022r.

 • W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 • Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 719 zł.

  Definicje:

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: od 1 stycznia 2022r. Wynosi 776

 • Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie

 • Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

 • Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

   

 • całkowita niezdolność do pracy: oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


   

 • niezdolność do pracy z tytułu wieku: oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
   
  W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

 

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się zasiłku okresowego.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki