Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Dodatki mieszkaniowe

OGÓLNE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI

DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

Miejsce załatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 13b, Międzyrzecz – Sekcja Dodatków Mieszkaniowych (pokój nr 002 - parter)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Informacje udzielane są w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 95 742 78 34.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druki do wypełnienia).
 2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres pełnych

      trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku

      oraz inne niezbędne dokumenty.

 

Termin załatwienia:

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 31 za pośrednictwem Kierownika OPS w Międzyrzeczu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnym. Wniesienie odwołania od decyzji nie powoduje wstrzymania wypłaty tego dodatku.

 

Uwagi:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu wydania decyzji.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy:

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

 1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 2. Średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekracza odpowiednio 30 lub 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
 3. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza 30% powierzchni normatywnej obowiązującej dla danego gospodarstwa domowego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom spółdzielczych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego

 

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku .

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym –30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Dochód dla potrzeb wyliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego ustala się zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111).

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) wynosi odpowiednio dla  gospodarstw domowych:

35 m2 – dla 1 osoby,

40 m2 – dla 2 osób,

45 m2 – dla 3 osób,

55 m2 – dla 4 osób,

 65 m2 – dla 5 osób,

70 m2 – dla 6 osób,

 a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków gospodarstwach domowych:

 • czynsz,
 • koszty, o których mowa wart. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną (dostarczane na cele bytowe).
 • rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wprawo własności tych gruntów.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki które w wypadku najmu lokalu byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotę stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie  2-4 osobowym,

3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego rażących dysproporcji między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości.

 

Od 01.07.2021 r . uchwałą rady miejskiej w międzyrzeczu zostaje wprowadzony nowy wzór formularza wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz oświadczenia o osiągniętych dochodach. Zmianie ulega również kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego oraz zasady ustalania dochodów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych od 01 lipca 2021 r. dodatek przysługuje wnioskodawcom u których dochód przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

- w gosp. Jednoosobowych  -  40%

- w gosp. Wieloosobowych  -  30%

Wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Odmiennie zostały również ustalone zasady liczenia wysokości dochodu. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wysokość dochodu ustala się z uwzględnieniem art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. O świadczeniach rodzinnych.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 12.07.2021, 21:33

Deklaracja o wysokości dochodów

Utworzono dnia 11.04.2016, 12:42

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniami 26/2021 i 27/2021 
dni 24 grudnia 2021 r. (piątek)
7 stycznia 2022 r. (piątek)
ustalone zostały dniami wolnym od pracy
.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki