Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Procedura

Procedura

Procedury postępowania w przypadku objęcia rodziny wsparciem asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy „Za życiem”  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
I. ODBIORCY USŁUG ASYSTENTA RODZINY
Odbiorcami usług asystenta rodziny od 1 stycznia 2017 roku są:
Kobiety w okresie ciąży i połogu ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny (art. 4 ust. 1, pkt. 3, art. 4 ust. 3 i art.8 ust. 2 ustawy „ Za życiem”).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz wytycznymi w tym zakresie do kategorii odbiorców wsparcia zaliczono:
 • każdą kobietę w ciąży i jej rodzinę (pomoc w zakresie poradnictwa i informacji na temat rozwiązań wspierających rodzinę;
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko, oznacza to nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu;
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu;
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
 •  kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami;
 •  rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej – standardowe zadania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny;
 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty.
Dziecko z zaburzeniami rozwoju wymaga indywidualnego podejścia w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania. W związku z tym uznano, że rodzice posiadający dzieci przewlekle chore lub w niepełni sprawne potrzebują szczególnego wsparcia w przygotowaniu się do trudnego rodzicielstwa.
 
II. CELE, ZADANIA I ROLA  ASYSTENTA RODZINY
W ramach realizacji ustawy „Za życiem” wiodącym celem jest zwiększanie świadomości na temat rodzicielstwa obciążonego chorobą dziecka oraz lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, a w szczególności w ciąży powikłanej. Równie ważna będzie też koordynacja poradnictwa w zakresie prawa, pomocy psychologicznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zadań asystenta należy:
 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
 • zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017r., dotyczącym możliwości wsparcia,
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,
 • koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet w ciąży i/lub rodziny (art.8 ust. 1-3),
 • występowanie asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia na podstawie pisemnego upoważnienia (art. 8 ust. 3 pkt. 2)
Realizując wsparcie asystent rodziny, może korzystać z konsultacji zespołu specjalistów, który po zapoznaniu się z aktualną sytuacją rodziny wspólnie ustala i ukierunkowuje na właściwe i konstruktywne działania asystenta rodziny w odniesieniu do kobiety w ciąży i rodziny wspieranej.
 
III. ETAPY ASYSTENTURY:
Etap I Złożenie wniosku
Kobieta w ciąży lub rodzina składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny kierownika ośrodka pomocy społecznej (art.8 ust. 6).
Etap II Weryfikacja wniosku
Kierownik ośrodka pomocy społecznej weryfikuje wniosek – jego częścią powinno być zaświadczenie lekarskie (art. 4 ust.3).
Etap III Przydzielenie asystenta
Po pozytywnej weryfikacji wniosku kobiecie w ciąży lub rodzinie zostaje przydzielony asystent rodziny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.
Etap IV Nawiązanie kontaktu/ tworzenie relacji asystenckiej z kobietą w ciąży lub rodziną.
Etap V Rozpoznanie sytuacji rodziny.
Ocena sytuacji rodziny dokonana przez asystenta w przypadku sprzężonych problemów przy udziale zespołu specjalistów do spraw okresowej oceny sytuacji rodziny.
Etap VI Opracowanie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia dla kobiety w ciąży i rodziny.
Asystent rodziny wspólnie z kobietą w ciąży lub rodziną opracowuje indywidualny katalog możliwego i potrzebnego wsparcia (art.8 ust. 3 pkt. 1) uwzględniający zasoby zewnętrzne i wewnętrzne kobiety / rodziny.
Etap VII Realizacja planu pracy.
Pomoc kobiecie w ciąży lub rodzinie, we współpracy z innymi służbami społecznymi, w realizacji usług wynikających ze skonstruowanego dla indywidualnego przypadku planu, w tym koordynacja poradnictwa i występowanie asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia na podstawie pisemnego upoważnienia.
 
 
Etap VIII Ocena okresowa .
Omówienie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia z kobietą i/ lub rodziną w celu oceny adekwatności i skuteczności udzielonego wsparcia, ewentualna aktualizacja katalogu usług. Analiza postępów w realizowanym planie pracy z rodziną/ aktualizacja planu pracy
Etap IX Podjęcie decyzji o zakończeniu współpracy.
Ocena końcowa i zakończenie współpracy. Po zakończeniu usługi asystent rodziny prowadzi monitoring funkcjonowania rodziny. Monitoring polega przede wszystkim na utrzymywaniu kontaktów telefonicznych z rodziną, udziale rodziny w razie potrzeby w spotkaniach konsultacyjnych oraz możliwości odbycia wizyty w miejscu zamieszkania rodziny. Każde spotkanie jest odnotowane w karcie monitoringu rodziny .
IV. KRYTERIA KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ DLA KOBIET W CIĄŻY I RODZIN
Podstawą do skorzystania z uprawnień w lokalnym katalogu wsparcia jest:
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.
W przypadku ciąży powikłanej, dodatkowo należy posiadać:
 • zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Oznacza to, że:
 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane tym osobom w dniu zgłoszenia,
 •  jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.
V. KATALOG MOŻLIWEGO WSPARCIA – OFEROWANE FORMY POMOCY
Asystent Rodziny
Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo - wychowawcze.
Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 •  poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka.
Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę.
W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Jednorazowe świadczenie finansowe - Świadczenie "Za życiem"
Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.
Komu przysługuje świadczenie?
Matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Gdzie można złożyć wniosek?
W Ośrodku Pomocy Społecznej w  Międzyrzeczu , ul. Wojska Polskiego 13B, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 78 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. – załącznik do pobrania
- zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (wzór można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia).
-zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234 ze zm.) – załącznik do pobrania
Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
Prosimy pamiętać, że: pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy, podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
Dodatkowe informacje:
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Przyznanie i wypłata jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 95-742-78-27.
 
Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej:
Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznaje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub  niepieniężną. Świadczenia pieniężne:
 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy.
Świadczenia niepieniężne:
 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,
 • usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),
 • ośrodki wsparcia.
Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu:
Rodzinie posiadającej dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne), przysługują następujące świadczenia:
 • świadczenie wychowawcze w ramach „Programu Rodzina 800+”,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana według uznania gminy,
 • inne świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę i finansowane z budżetu gminy,
 •  świadczenie rodzicielskie,
 • dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego).
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenia o: niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień.
Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:
 • ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
 • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
 • wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.
 • Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
Dofinansowanie:
 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych,
 • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na zlecenie lekarza prowadzącego,
 • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.
VI. DODATKOWE UPRAWNIENIA DLA RODZIN
Okres okołoporodowy:
 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) -zgodnie ze wskazaniami lekarskimi (zagrożenie zdrowia i życia dziecka, bądź matki, choroby genetyczne, rozwojowe dziecka),
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
Wsparcie położnej środowiskowej:
 • wszystkie kobiety od 21 tygodnia ciąży mogą korzystać z pomocy i wsparcia położnej środowiskowej, która pomoże przygotować się do porodu,
 • wszystkie kobiety przez 6 tygodni po porodzie objęte są opieką położnej środowiskowej,
Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością:
· porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
· pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
· pomoc psychologiczna dla rodziców i rodziny,
· rehabilitacja lecznicza,
· wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
· zakup leków poza kolejnością,
· opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
· kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
· inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze).
 
            Każda kobieta, która spodziewa się dziecka lub, której dziecko już się narodziło ma prawo oczekiwać fachowej pomocy, wsparcia, a przede wszystkim opieki specjalistów, zgodnej z potrzebami własnymi, bądź dziecka. Aby umożliwić poszukiwanie profesjonalnego wsparcia w poniższych tabelach ujęto wsparcie oferowane przez instytucje w województwie lubuskim, jak również w instytucjach ogólnopolskich.

 
 
Wykaz lokalnych instytucji i organizacji wspierających rodzinę:
 
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 13B, tel. 95-742-78-27
e-mail: ops@miedzyrzecz.pl
Oferowane wsparcie
· usługi asystenta rodziny
· usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
· wsparcie socjalne (finansowe i niefinansowe)
· poradnictwo: rodzinne, praca socjalna
· kierowanie osób do ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy w Międzyrzeczu;
· świadczenia rodzinne,
·  organizacja prac społecznie-użytecznych
· dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia, dodatki osłonowe
· opieka wytchnieniowa

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzeczu
66-300  Międzyrzecz, ul. Rynek 1,
tel. 95-742-69-68

Oferowane wsparcie:
· prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
· wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
· prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 
 
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, os. Centrum 16
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 60
5. Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień
66-300 Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 2
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
7. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny dla osób będących w kryzysie psychicznym
66-300 Miedzyrzecz, ul. 30 Stycznia 43
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2
9. Punk Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
66-300 Międzyrzecz, ul. Staszica 8
10. Świetlica dla dzieci i młodzieży "Młodzi z Arki Przyszłości"
66-300 Międzyrzecz, ul. M. Mikuły 1
11. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 1
12. Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich 1
13. Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu
66-300 Miedzyrzecz, ul.Wojska Polskiego 13A
14. Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. M. Mikuły 1
15. Dzienny Dom Senior+ w Międzyrzeczu
66-300 Miedzyrzecz, ul. Mieszka I 21
 
 
 
Procedurę opracowała:
mgr Marta Fertała
Kierownik Sekcji Pomocy społecznej
i pracy socjalnej OPS w Międzyrzeczu

 

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki