Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Pomoc społeczna

Cele pomocy społecznej:

 • Celem pomocy społecznej, będącej instytucją polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 • Celem pomocy społecznej jest także zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 • Celem pomocy społecznej jest także zapobieganie powstawania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej:
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia  gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 288 zł.

Zasady udzielania pomocy społecznej:

Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Potrzebujący wsparcia mogą zgłosić się osobiście, telefonicznie lub złożyć pisemny wniosek w biurze Ośrodka. Zgłoszenia może również dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego bądź czasowego pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się trudnej sytuacji życiowej Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.

Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współudziału a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane poinformować właściwy organ o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej  oraz  nienależnie  pobranych  świadczeń  podlegają  ściągnięciu  przymusowemu  w  trybie  przepisów  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji. Świadczenia  nienależnie  pobrane  podlegają  zwrotowi  niezależnie  od  dochodu  rodziny.

Świadczenia i usługi pomocy społecznej:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek.
 • Niezbędne  ubranie,
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

Podstawa  prawna:

Ustawa  z  dnia  12  marca  2004 r.  o  pomocy  społecznej (t. j. Dz.U. z 2018, poz. 1508.).

USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej


Zadania pomocy społecznej

Art. 15. [Formy pomocy społecznej]

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb.

 

DZIAŁ II

Świadczenia z pomocy społecznej

 

Rozdział 1

Zasiłki i usługi

Art. 36. [Klasyfikacja świadczeń z pomocy społecznej]

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały,

b) zasiłek okresowy,

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e) (uchylona),

f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez

sąd;

2) świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,

b) bilet kredytowany,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d) składki na ubezpieczenia społeczne,

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f) sprawienie pogrzebu,

g) poradnictwo specjalistyczne,

h) interwencja kryzysowa,

i) schronienie,

j) posiłek,

k) niezbędne ubranie,

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w

rodzinnych domach pomocy,

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach

wsparcia,

n) mieszkanie chronione,

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

p) (uchylona),

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w

mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na

zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

r) (uchylona).

ZAŁĄCZNIKI:

								

Podanie o pomoc

Utworzono dnia 21.07.2017, 12:17

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci

Utworzono dnia 18.10.2021, 08:30

Oświadczenie o stanie majątkowym

Utworzono dnia 18.10.2021, 08:34

Oświadczenie - kryterium dochodowe

Utworzono dnia 18.10.2021, 08:32

Oświadczenie - ZUS

Utworzono dnia 18.10.2021, 08:33

Oświadczenie - kodeks karny

Utworzono dnia 18.10.2021, 08:33

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki