Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Pomoc społeczna

Cele pomocy społecznej:

 • Celem pomocy społecznej, będącej instytucją polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 • Celem pomocy społecznej jest także zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 • Celem pomocy społecznej jest także zapobieganie powstawania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej:
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia  gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 288 zł.

Zasady udzielania pomocy społecznej:

Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Potrzebujący wsparcia mogą zgłosić się osobiście, telefonicznie lub złożyć pisemny wniosek w biurze Ośrodka. Zgłoszenia może również dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego bądź czasowego pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się trudnej sytuacji życiowej Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.

Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współudziału a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane poinformować właściwy organ o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej  oraz  nienależnie  pobranych  świadczeń  podlegają  ściągnięciu  przymusowemu  w  trybie  przepisów  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji. Świadczenia  nienależnie  pobrane  podlegają  zwrotowi  niezależnie  od  dochodu  rodziny.

Świadczenia i usługi pomocy społecznej:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek.
 • Niezbędne  ubranie,
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

Podstawa  prawna:

Ustawa  z  dnia  12  marca  2004 r.  o  pomocy  społecznej (t. j. Dz.U. poz. 163 z późń. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

								

Podanie o pomoc

Utworzono dnia 21.07.2017, 12:17

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny