Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

RODZINA 500+

W Ośrodku Pomocy Społecznej można pobrać już nowe druki dot. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+).

Wnioski można składać od 01.08.2017r.

Nowe druki wniosków dot. świadczeń rodzinnych i 500+ można pobrać z naszej strony internetowej

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

WNIOSEK - ZA ŻYCIEM

oraz pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 13B:

 • świadczenia rodzinne - pokój 103 (I piętro), tel. 95 742 78 19 lub 95 742 78 17
 • 500+ - pokój 204 (II piętro), tel. 95 742 78 23

 

WAŻNA INFORMACJA!!!

ORGANEM WŁAŚCIWYM DO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW JEST BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA, dlatego we wnioskach w miejscu NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE wpisujemy następujace informacje:

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA

UL. RYNEK 1

66-300 MIĘDZYRZECZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świadczenia wychowawcze (500+)
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Świadczenia wychowawcze sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Wojska Polskiego 13 B, pokój 204 (II piętro)
tel. 95 742 78 23

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

 1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.
 4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 6. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
 7. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
 8. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną.
 9. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. z. będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci w wieku do ukończenia 18 r. ż.
 10. W tym przypadku do wniosku trzeba dołączyć odpowiednio:
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
 • w przypadku, gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce.
 1. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.
 2. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
 3. Wniosek trzeba składać co roku. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy.
 4. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
 5. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 sierpnia.
 6. Świadczenie można złożyć osobiście, wysłać Pocztą Polską lub wysłać przez internet.
 7. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwał od 1 października 2018 r. do 30 września 2019r.
 8. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
 9. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Szczegóły poniżej w załączonym komunikacie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

500+ NOWY OKRES 2017-2018

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres 2017/2018

UWAGA!!!

Wzory wniosków ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie - kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.
Druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ oraz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego będą dostępne od 24 lipca 2017r.

UWAGA!!!
Osoby, które będą ubiegały o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy przesyłania wniosków o świadczenie wychowawcze (np. poprzez własne posiadane konto bankowe- online). Informacje pod numerem 95 742 78 23.
Świadczenie wychowawcze „500+” - okres 2017/2018
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017r.,
 • w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa o świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNA INFORMACJA - BEZPOŚREDNI NUMER TELEFONU W SPRAWACH 500+

Uprzejmie informujemy, że w sprawach związanych ze świadczeniami wychowawczymi (500+) można dzwonić pod bezpośredni numer telefonu 95 742 78 23.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 kwietnia 2016 roku (piątek) można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego (pokój nr 204 na II piętrze).

W dniach 01-15.04.2016r. wnioski będzie można składać w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Więcej informacji na temat świadczenia wychowawczego można przeczytać poniżej.

 

 

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

 

Złożyć wniosek i otrzymać świadczenie wychowawcze może:

 • matka,

 • ojciec,

 • opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

 

Opiekun prawny dziecka - to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny - to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka.

O świadczenie wychowawcze ubiegać się mogą zarówno rodziny, w których rodzice żyją w związku małżeńskim, jak również związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko.

W przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym - oboje mogą złożyć wniosek. Jeśli świadczenie zostanie przyznane, otrzymają wsparcie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

 

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

 

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 • Pierwsze dziecko

to jedyne albo najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli najstarsze dzieci są w tym samym wieku, czyli urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku, wnioskodawca wybiera, które z nich wpisze we wniosku jako pierwsze.

Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 • Drugie i kolejne dziecko

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu.


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze (500 zł na dziecko) na pierwsze lub jedyne dziecko?

 

Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) musimy dołączyć do wniosku:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

 • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło, zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca następnego od podjęcia zatrudnienia),

 • wyroki sądu, np. rozwodowy, alimentacyjny,

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenie komornika o stanie egzekucji za 2014 r. (dotyczące alimentów).

 

Terminy składania wniosku

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (czyli od 01.04.2016 do 01.07.2016 r.) rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W kolejnych latach okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku.

 

W jaki sposób złożyć wniosek?

 • w wybranej instytucji albo pocztą - w przypadku Gminy Międzyrzecz instytucją właściwą jest:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13 b

66-300 Międzyrzecz

pokój nr 11 (II piętro)

 • przez ePUAP,

 • przez portal emp@tia,

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

 • przez bankowość elektroniczną.

 

W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej.Sposoby wypłaty świadczenia wychowawczego:

 

 • przelewem na konto

lub

 • przekazem pocztowym.

 

Sytuacja marnotrawienia świadczenia lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

 

W przypadku wątpliwości wskazujących na marnotrawienie świadczenia wychowawczego lub wydatkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem u rodziny będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu weryfikacji tych wątpliwości. W przypadku ich potwierdzenia, na podstawie art. 9 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r., organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

 

Świadczenie wychowawcze a dochód

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

 

DRUKI DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIKI:

								

Komunikat

Utworzono dnia 21.07.2017, 10:56

Wniosek o ustalenie świadczenia wychowawczego

Utworzono dnia 21.07.2017, 11:53

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (500+)

Utworzono dnia 21.07.2017, 11:54

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (500+)

Utworzono dnia 21.07.2017, 11:57

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej KRUS (500+)

Utworzono dnia 21.07.2017, 11:58

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny