Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

OW edycja 2024

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dotycząca realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

UWAGA

Informujemy, że Gmina Międzyrzecz przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem tego programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Ważnym aspektem opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

 • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie);

 • w ramach pobytu całodobowego, nie mogą przekroczyć limitu 14 dób na jednego uczestnika


Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego;

 

Informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024, karta zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 7)

 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu,
ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz

 • osobiście w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00)

 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;

 • drogą elektroniczną EPUAP

 • drogą pocztową na adres Ośrodka

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 95 7427823 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

"Pomoc wytchnieniowa" - diagnoza potrzeb
Kwestionariusz ankiety dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu na temat „Diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Międzyrzecz” wymagających wsparcia oraz potrzeb ich opiekunów.
Celem przeprowadzanego badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób i grup wymagających wsparcia na terenie Gminy Międzyrzecz.

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Międzyrzecz w 2024 r. do Programu „Opieka wytchnieniowa”  Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przystępuje do zdiagnozowania potrzeb mieszkańców Gminy w kierunku uzyskania przez nich wsparcia w postaci czasowego odciążenia od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny i zapewnieniem im tym samym czasu na odpoczynek i regenerację. 

 

Adresatami Programu „Opieka wytchnieniowa” są opiekunowie mieszkający na terenie Gminy Międzyrzecz sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością,
2. osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. osobami niepełnosprawnymi z orzeczoną I grupą inwalidów,
4. osobami o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
5. osobami z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
6. osobami z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Program jest realizowany w dwóch formach:
1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego

W ramach  opieki dziennej i  i całodobowej  osoby z niepełnosprawnością  otrzymają profesjonalną opiekę  w dniach i godzinach ustalonych według potrzeb uczestników programu, natomiast członkowie rodzin otrzymają doraźne wsparcie w opiece nad najbliższymi.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za w/w usługi. Osoba niepełnosprawna w trakcie realizacji programu nie może korzystać z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego (ośrodki szkolno- wychowawcze, internaty).

Oszacowanie poziomu zainteresowania mieszkańców Gminy Międzyrzecz Programem „Opieka wytchnieniowa”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ustali na podstawie ankiet (ankieta w załączeniu), które należy dostarczyć do siedziby  Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz (Punk Obsługi Klienta) albo przesłać w formie skanu na adres e-mail: ops@miedzyrzecz.pl w terminie do dnia 06.11.2023 r. Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są pod nr telefonu: 95-742-78-23, 95-742-78-22,  w godz.: 7:30 do 14:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, iż w przypadku ograniczenia środków przyznanych na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – każda karta zgłoszenia uczestnika do Programu będzie rozpatrywana indywidualnie pod kątem samodzielności osoby z niepełnosprawnością, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia i osiągnięcia celu Programu.

Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

ANKIETA OW edycja 2024

Utworzono dnia 12.10.2023, 21:04

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki