Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny)

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) na nowy rok szkolny 2019/2020 można już pobrać z naszej strony internetowej (wniosek załączony poniżej).

Wnioski będzie można także otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu od dnia 1 września 2019 roku.

Termin składania wniosków: od 1 września do 15 września 2019 roku.

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13 B, pokój nr 002 (na parterze).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka (pokój nr 002 na parterze), pod numerem telefonu 95 742 78 34 lub zapoznając się z treścią zamieszczoną poniżej.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Międzyrzecz.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 j. t. z póź. zm.)
 • Uchwała Nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz.

Świadczeniami pomocy o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.                                         

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub  długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
 • dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem poza miejscem zamieszkania;
 • świadczenia pieniężnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o     promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (500+).

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Wypłata stypendium

 1. Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach: 1) za okres wrzesień-grudzień, 2) za okres styczeń-czerwiec danego roku szkolnego po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.
 2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur, rachunków.
 3. Faktury, rachunki imienne i inne dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na cele edukacyjne przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
 4. Stypendia szkolne wypłacane będą w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu lub przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

WAŻNE!

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny świadczenie o charakterze jednorazowym przyznawane z powodu przejściowego zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną ucznia, w szczególności: śmierć jednego z rodziców, nagła choroba, kradzież, pożar, zalanie lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument/y potwierdzający/e zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie, którzy:

-  zamieszkują na terenie Gminy Międzyrzecz,

-  w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie uprawniające do otrzymania zasiłku.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny wypłacony będzie w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu lub przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW I BLIŻSZE INFORMACJE:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13 B (pokój nr 002 na parterze), tel. 95 742 78 34.                                                             

                                                           

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek - stypednium szkolne i zasiłek szkolny

Utworzono dnia 22.08.2017, 16:26

Uchwała XXIII/211/16

Utworzono dnia 02.09.2016, 10:28

Regulamin

Utworzono dnia 05.12.2016, 09:18

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki